Main and Hot Products
Main and Hot Products > 萬國CEI

FX-60FX-60 全數位交換機
產品型號:
 FX-60
產品簡介:
FX-60 全數位交換機
產品詳述

            系統總容量  408(4外線+8數位分機)      -      60         


        最大外線容量                   4                                   52


        最大分機容量                   8                                   56


最大數位話機容量                   8                                   56


最大類比話機容量                    -                                   48


最大自動總機容量                   8